México

Archivos Buscar

AutorTítuloAñoRevistas y SeriesTema general
Teso̱ꞌo-ó jee kaꞌvi-ó2016
Ɨɨn víxtí2016
Tu̱ꞌun jie̱ꞌe̱ꞌ vílu2016
La letra ꞌ (El saltillo)2016
Rá te̱kuáchí jín yakuin2015
KUÉNTÚꞌ TE̱E JÍN TI̱CHÍ2015
Lejo ñɨ́nichiꞌ so̱ꞌo2015
Tu̱'un ká'án'-ó i̱xti̱n'-ó2015
Lejo jín ko̱o̱ꞌ2015
Yɨyɨꞌ sóꞌó2015
Kuéntú' te̱e jín kitɨ yúkú2015
Kuéntúꞌ lítú láꞌví sóꞌó2015
Tinaꞌ kuíꞌna2015
Sukuáꞌa-ó ɨ2015
Nasukuáꞌa-ó2015
Kuentú vílu sáká ini2015
Ɨɨn che̱tán sátíñú-u2015
Patú' nánukú ti̱' náá' ti̱'2015
Rá tio̱kó jín lifante2015
Kaꞌvi-ó súví kéꞌín nantíñú2015
Kéꞌín tu̱ꞌun kuvi kuatíñú-ó: ch áxí ty2015
Kaꞌvi-ó súví kéꞌín nantíñú2015
Ɨɨn víxtí2015
Teso̱ꞌo-ó jee kaꞌvi-ó2015
¿Ne ɨɨn jie̱ꞌe̱ꞌ kitɨ kúvi yaꞌá?2015
Kúvi kaꞌvi-ó2013
U̱ni̱ꞌ kuéntúꞌ nna̱kani ɨɨn tátáꞌ ñáꞌnú2008
Tutuꞌ nákani ná nsa̱ꞌá ɨɨn che̱tán2008
Kuéntúꞌ ɨɨn ñalúlí2008
Tutuꞌ níso yakuꞌ tu̱ꞌun káꞌánꞌ kájí2007
Isaꞌ2002
Kuentuꞌ tiɨ̱ꞌɨ́n jín iñuña̱ñú2000
Harris, Larry RSome Features of Narrative Discourse in Santiago Nuyoo Mixtec1995SIL Mexico WorkpapersLinguistics
Kuentuꞌ chetanꞌ1992
Cuentuꞌ vaꞌuꞌ jin lejo1992
Kuentuꞌ palomaꞌ1992
Ra ñɨvɨ nyakuneen ya xiꞌna ñuꞌun nuyoo1988
Bickford, J. Albert and Stephen A. MarlettThe semantics and morphology of Mixtec mood and aspect1988Work Papers of the Summer Institute of Linguistics, University of North Dakota SessionLinguistics
Kuentu rá yuku chichiꞌyo jee yajio1988
Kuentu ɨn tee jitu rá yuku1988
Kuentu rá kuꞌle1988
El alfabeto mixteco y dos cuentos1986
Nuyoo Mixtec Phonology1900Linguistics