SIL México

Archivos Buscar

AutorTítuloAñoRevistas y SeriesTema general
Lecciones de lectoescritura en chinanteco, tomo tres2003
Lecciones de lectoescritura en chinanteco, tomo dos2003
Lecciones de lectoescritura en chinanteco, tomo cuatro2003
Lecciones de lectoescritura en chinanteco, tomo uno2003
Jaɨ¹³ Quioh²¹ Jáh³2002
Jáɨ¹³ quioh²¹ he¹2002
Foris, David PaulA Grammar of Sochiapan Chinantec: Studies in Chinantec Languages 62000SIL International Publications in LinguisticsLinguistics
Chi³búh¹ pih²¹ tiá²nieh³1999
Hɨ́³² tsú² huéh³ hi³ jmu² hi³ chí¹ jnɨ³² láɨ¹ tsú², 'H'1999
Hñú¹³ Mɨ́¹tu²¹1999
Ma³ cáun² jáɨ¹³ hi³ quian³² huéh³ 'Z'1999
Ma³cáun² jáɨ¹³ hi³ quian³² mah¹ huan¹ (3)1999
Ñí²ráu³ quionh³ números1999
Foris, David PA grammar of Sochiapan Chinantec1993Linguistics
Jáɨ¹³ má²ná¹quiáh¹1986
Ha³ lánh³ hniáuh³² jní³² tsú² já¹jáu² pɨ́eh¹1983
Ha³ lánh³ hniáuh³² jñí³² tsú² jñéi²1982
Jáɨ¹³ ca³tɨn¹ ján² tsá² jmɨ́¹ quɨeh¹³ jáh³ hláɨnh¹1982
Ha³ lánh³ hniáuh³² má²cuóun³² tsú² jáh³ jmáɨ²1982
Ha³ lanh³ hniauh³² ma³ton³ tsu² daɨn² jon²1982
Lahn³ ron³² jmu² tsu² ua³hi¹³ daɨn² tsaun¹1982
Foris, DavidSochiapan Chinantec Kinship Terms1981Publications in EthnographyAnthropology
Foris, DavidThe Sochiapan Chinantec Noun Phrase1980SIL Mexico WorkpapersLinguistics
Sí² quioh²¹ tɨ³²1980
Foris, ChristineVerbs of Motion in Sochiapan Chinantec1978Anthropological LinguisticsLinguistics
Jáɨ¹³ ca³tɨn¹ jmɨ́ ¹ ñí¹zanh¹³ jnoh¹ tsá² tson³1978
Jáɨ¹³ ca³tɨn¹ Juárez1978
Ha³ lánh³ jmu² tsú² ta²¹ quionh³ jua², hma³ jáh³ nɨ́², hma³ jáh³ tsɨ²¹ pí¹³ nɨ́², jɨ³ ca³la³ jɨ́³² má¹quɨ³² má²juáh² nɨ́² siáh³1977
Jáɨ¹³ ca³tɨn¹ tsa³jaɨ¹³ quionh³ hiah³²1977
Jáɨ¹³ quioh²¹ tsá² jmu² liá³1977
Jáɨ¹³ quioh²¹ ján² tsá² jmɨ́¹ jún³1977
Jáɨ¹³ ca³tɨn¹ hiú² quionh³ zɨ́h²1977
Ha³ lánh³ rón³² jmu² tsú² ma³quin³² ma³cu³tsɨn¹ ñí¹ lɨ́³ máh³1977
Jáɨ¹³ hi³ ca²tɨn¹ tsá¹míh¹ tsá² já²cuɨn³1977
Ha³ lánh³ hniáuh³² jmu³ tsú² hua³hí¹³ hué³² quioh²¹1976
Ha³ lánh³ rón³² lɨ³jmu³ tsú² chu²¹ hué³²1976
Jaɨ¹³ ca³tɨn¹ jan² tsá² ngau³ tɨ³ quián³ hi³ ca³ma³cán² gon³ tsá¹míh¹1976
Jáɨ¹³ quioh²¹ tsá² jmu² ta²¹ hná¹cuú²1976
Jaɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ hliáu³ háɨn²1976
Jáɨ¹³ quioh²¹ lánh³ jmɨ́¹ zian² tsú² jmɨ́¹tin²1976
Jáɨ¹³ quioh²¹ jan² tsá² já²háɨn³ máh³1976
Jaɨ¹³ quioh²¹ cu¹yéinh²¹1976
Jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ jmɨ́²mih²¹1976
Jáɨ¹³ quioh²¹ mí¹tei²¹ quionh³ tsáɨ² jɨ³ jmɨ́²quɨ́n¹ nɨ́²1976
Sochiapan Chinantec Discourse1975Linguistics
Foris, DavidSochiapan Chinantec Syllable Structure1973International Journal of American LinguisticsLinguistics
Libro de pájaros1972
Rensch, Calvin RProto Chinantec Phonology1968Serie Científica (Museo Nacional de Antropología)Linguistics